allaboutsewings

ข้อมูลการชำระเงิน

 

วิธีการชำระเงิน


กรุณาชำระเงินมัดจำ 50% ของมูลค่าสินค้าเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ ส่วนที่เหลือ ชำระวันส่งสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารดังนี้ 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณ พุฒิพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์

313-2-54806-1

( ออมทรััพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจ.เอ็กเซลเลนเต้59

100-2-74546-8

( ออมทรัพย์ )